Polityka Prywatności

Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych

Niniejsza polityka opisuje reguły i zasady ochrony danych osobowych przetwarzanych w ramach działalności prowadzonej przez “Prywatne Stowarzyszenie Wiernych Wspólnota Ewangelizacyjna Woda Życia”, działające na podstawie statutu zatwierdzonego przez Arcybiskupa Archidiecezji Warszawskiej (02-314 Warszawa, ul. Grójecka 34), moderacjad@gmail.com

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
Celem niniejszej polityki jest uzyskanie optymalnego i zgodnego z wymogami obowiązujących aktów prawnych sposobu przetwarzania informacji zawierających dane osobowe, w tym zapewnienie ochrony danych osobowych przed wszelakiego rodzaju zagrożeniami, tak wewnętrznymi jak i zewnętrznymi, świadomymi lub nieświadomymi.

§2
Niniejsza polityka została wdrożona w związku z treścią art. 24 ust. 2 RODO jako dowód dołożenia należytej staranności w zakresie ochrony danych osobowych.

§ 3
Ochrona danych osobowych realizowana jest poprzez zabezpieczenia fizyczne, organizacyjne, oprogramowanie systemowe, aplikacje oraz samych użytkowników.

§ 4
Obok niniejszej polityki opracowano i wdrożono instrukcję zarządzania systemami informatycznymi służącymi do przetwarzania danych osobowych. Określa ona sposób zarządzania systemami informatycznymi służącymi do przetwarzania danych osobowych, ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia ich bezpieczeństwa.

§ 5

Utrzymanie bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych rozumiane jest jako zapewnienie ich poufności, integralności, rozliczalności oraz dostępności na odpowiednim poziomie. Miarą bezpieczeństwa jest wielkość ryzyka związanego z ochroną danych osobowych.

Zastosowane zabezpieczenia mają służyć osiągnięciu powyższych celów i zapewnić:

 • poufność danych – rozumianą jako właściwość zapewniającą, że dane nie są udostępniane nieupoważnionym osobom,
 • integralność danych – rozumianą jako właściwość zapewniającą, że dane osobowe nie zostały zmienione lub zniszczone w sposób nieautoryzowany
 • rozliczalność danych – rozumianą jako właściwość zapewniającą, że działania osoby mogą być przypisane w sposób jednoznaczny tylko tej osobie
 • integralność systemu – rozumianą jako nienaruszalność systemu, niemożność jakiejkolwiek manipulacji, zarówno zamierzonej, jak i przypadkowej
 • dostępność informacji – rozumianą jako zapewnienie, że osoby upoważnione mają dostęp do informacji i związanych z nią zasobów wtedy, gdy jest to potrzebne
 • zarządzanie ryzykiem – rozumiane jako proces identyfikowania, kontrolowania i minimalizowania lub eliminowania ryzyka dotyczącego bezpieczeństwa, które może dotyczyć systemów informacyjnych służących do przetwarzania danych osobowych.

§ 6

Administratorem danych osobowych jest “Prywatne Stowarzyszenie Wiernych Wspólnota Ewangelizacyjna Woda Życia”, działające na podstawie statutu zatwierdzonego przez Arcybiskupa Archidiecezji Warszawskiej (02-314 Warszawa, ul. Grójecka 34), moderacjad@gmail.com

Administrator danych osobowych nie wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych świadomie, stwierdzając, że nie ciąży na nim taki obowiązek na podstawie art. 37 RODO.

Administrator danych osobowych nie wyznaczył administratora systemów informatycznych i wszelkie jego obowiązki wykonuje samodzielnie.

Rozdział II
Zakres stosowania

§ 7
Polityka bezpieczeństwa zawiera informacje dotyczące wprowadzonych zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych danych osobowych.

§ 8
Politykę bezpieczeństwa stosuje się w szczególności do:

 • danych osobowych przetwarzanych w formie papierowej,
 • danych osobowych przetwarzanych w systemach informatycznych,
 • informacji dotyczących zabezpieczenia danych osobowych, w tym w szczególności nazw kont i haseł w systemach przetwarzania danych osobowych,
 • rejestru osób dopuszczonych do przetwarzania danych osobowych,
 • innych dokumentów zawierających dane osobowe.

§9

 1. Zakresy ochrony danych osobowych określone przez niniejszą politykę mają zastosowanie do systemów informatycznych, w których są przetwarzane dane osobowe, a w szczególności do:
 • wszystkich istniejących, wdrażanych obecnie lub w przyszłości systemów informatycznych, w których przetwarzane są dane osobowe podlegające ochronie,
 • wszystkich lokalizacji – budynków i pomieszczeń, w których są lub będą przetwarzane informacje podlegające ochronie,
 • wszystkich pracowników, zleceniobiorców, wykonawców umów o dzieło, wykonawców umów o świadczenie usług, praktykantów, stażystów i innych osób mających dostęp do informacji podlegających ochronie.
 1. Do stosowania zasad określonych przez Politykę bezpieczeństwa zobowiązani są wszyscy pracownicy, zleceniobiorcy, wykonawcy umów o dzieło, wykonawcy umów o świadczenie usług, praktykanci, stażyści i inne osoby mające dostęp do informacji podlegających ochronie.
 2. Polityka bezpieczeństwa nie dotyczy podmiotów zewnętrznych, które przetwarzają dane osobowe powierzone im do przetwarzania przez administratora danych osobowych na podstawie stosownych umów powierzenia. Podmioty te stosują własne procedury i środki bezpieczeństwa związane z ochroną danych osobowych wymagane przez przepisy prawa, do czego zobowiązały się w ramach zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Rozdział III
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

§ 12

Niniejszym informujemy, że przetwarzamy Pani/a dane osobowe. Administratorem danych osobowych jest Prywatne Stowarzyszenie Wiernych Wspólnota Ewangelizacyjna Woda Życia, działające na podstawie statutu zatwierdzonego przez Arcybiskupa Archidiecezji Warszawskiej (02-314 Warszawa, ul. Grójecka 34), zwane dalej Wspólnotą. W sprawie ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw może Pan/i kontaktować się e-mail moderacjad@gmail.com@gmail.com lub pisemnie na adres siedziby wspólnoty.

§ 13
Cele i podstawy przetwarzania Pani/a danych są następujące:

 • Pana/i dane osobowe w postaci imienia, nazwiska, daty urodzenia, miejsca urodzenia, adresu e-mail, numeru telefonu, sytuacji zawodowej, udziału w innych wspólnotach, przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), w związku z udziałem w spotkaniach Wspólnoty (otwartych, spotkaniach komórki i innych), rekolekcjach i innych wydarzeniach organizowanych przez Wspólnotę, a w przypadku członków Wspólnoty lub osób ubiegających się o członkostwo także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i lit. f RODO t.j. przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji postanowień Statutu oraz przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.
 • Wymienione wyżej Pana/i dane osobowe przetwarzane są w celach ewidencyjnych, w celu kontaktu z Panem/nią, przydziału do komórki, informowania o sprawach związanych ze Wspólnotą, proponowania udziału w wydarzeniach organizowanych przez Wspólnotę, w formie e-mail, telefonicznej i wiadomości tekstowych. Pana/i dane przetwarzane są także w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). W ramach Wspólnoty Pana/i dane osobowe udostępniane są tylko upoważnionym osobom – członkom Moderacji, animatorowi komórki, liderom diakonii tylko w celach związanych z realizacją zadań Wspólnoty.
 • Pani/a dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów: ośrodki rekolekcyjne, organizacje chrześcijańskie – tylko kiedy jest to niezbędne w celu realizacji zadań Wspólnoty lub w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa lub w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. Nie przekazujemy Pani/a danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 • Pani/a dane udostępnione podczas spotkania „Pierwszych kroków” przechowujemy przez okres Pana/i udziału w spotkaniach organizowanych przez Wspólnotę do czasu aż zgłosi Pan/Pani sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, cofnie zgodę, jeśli były przetwarzane na podstawie zgody, lub sami ustalimy, że się zdezaktualizują. Ma Pan/i prawo do dostępu do swoich danych i otrzymania ich kopii, sprostowania (poprawiania) swoich danych, usunięcia danych (jeżeli nie ma podstaw do ich przetwarzania), ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przenoszenia swoich danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • Podanie przez Pana/nią danych jest warunkiem udziału w spotkaniach komórek Wspólnoty, rekolekcjach i innych wydarzeniach organizowanych przez Wspólnotę, a także warunkiem członkostwa we Wspólnocie. Możemy wymagać od Pana/i podania innych danych, jeżeli wynika to z przepisów prawa. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne. Jeżeli nie poda Pan/i swoich danych możemy odmówić Panu/i możliwości udziału w spotkaniach Wspólnoty, a członkostwo we Wspólnocie jest niemożliwe.

§ 14

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1)

Rozdział IV
Środki techniczne i organizacyjne zabezpieczenia danych

§ 15

 1. W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wprowadzono zabezpieczenia organizacyjne i techniczne.
 2. Zabezpieczenia organizacyjne:
  • sporządzono i wdrożono politykę ochrony danych osobowych,
  • sporządzono i wdrożono instrukcję zarządzania systemami informatycznymi,
  • do przetwarzania danych osobowych zostały dopuszczone wyłącznie osoby posiadające upoważnienia nadane przez administratora danych osobowych,
  • osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych zostały zaznajomione z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz w zakresie zabezpieczeń systemu informatycznego,
  • osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych osobowych obowiązane zostały do zachowania ich w tajemnicy,
  • dane osobowe przetwarzane są w warunkach zabezpieczających dane przed dostępem osób nieupoważnionych,
  • dane osobowe w formie papierowej przechowywane są w zamkniętej, niemetalowej szafie,
  • dokumenty zawierające dane osobowe są po ustaniu przydatności niszczone z wykorzystaniem niszczarek,
  • lokalizacja, w której przechowywane są zbiory danych osobowych w formie papierowej zabezpieczona jest na wypadek pożaru poprzez wyposażenie pomieszczenia w gaśnice,
  • monitory komputerów, na których przetwarzane są dane osobowe ustawione są w sposób uniemożliwiający wgląd osobom postronnym w przetwarzane dane.
  • kopie zapasowe/archiwalne zbioru danych osobowych przechowywane są w zamkniętej niemetalowej szafie.
 3. Zabezpieczenia techniczne:
  • zastosowano system Firewall do ochrony dostępu do sieci komputerowej,
  • zastosowano środki ochrony przed szkodliwym oprogramowaniem,
  • zastosowano uwierzytelnienie z wykorzystaniem identyfikatora użytkownika oraz hasła przy dostępie do zbioru danych,
  • zastosowano klucz sprzętowy (licencyjny) przy dostępie do zbioru danych.
  • zastosowano środki uniemożliwiające wykonywanie nieautoryzowanych kopii danych osobowych,
  • zastosowano uwierzytelnienie z wykorzystaniem identyfikatora użytkownika oraz hasła przy starcie systemu operacyjnego komputera,
  • zastosowano środki kryptograficznej ochrony danych dla danych osobowych przekazywanych drogą teletransmisji,
  • zastosowano kryptograficzne środki ochrony danych przechowywanych na dyskach komputerów,
  • zastosowano środki pozwalające na rejestrację zmian wykonywanych na poszczególnych elementach zbioru danych osobowych,
  • zastosowano systemowe środki pozwalające na określenie odpowiednich praw dostępu do zasobów informatycznych,
  • zastosowano środki umożliwiające określenie praw dostępu do wskazanego zakresu danych w ramach przetwarzanego zbioru danych osobowych,
  • zastosowano wygaszacze ekranów na stanowiskach, na których przetwarzane są dane osobowe,
  • zastosowano mechanizm automatycznego wylogowania użytkownika po określonym czasie braku aktywności.
 4. Wskazane powyżej środki techniczne i organizacyjne zabezpieczenia danych dotyczą wyłącznie środków wdrożonych bezpośrednio przez administratora danych osobowych. W zakresie, w jakim administrator danych osobowych powierzył przetwarzanie danych osobowych innym podmiotom, podmioty te zobowiązały się utrzymywać odpowiednie środki ochrony danych osobowych wymagane przez przepisy prawa.

Rozdział V
Zgłaszanie i zawiadamianie o naruszeniu ochrony danych osobowych

§16

 1. Każde naruszenie ochrony danych osobowych powinno być niezwłocznie zgłaszane przez użytkowników administratorowi danych osobowych. Szczegóły w zakresie postępowania w związku ze stwierdzonym naruszeniem ochrony danych osobowych przy korzystaniu z systemów informatycznych opisane zostały w Instrukcji zarządzania systemami informatycznymi służącymi do przetwarzania danych osobowych.
 2. Administrator danych osobowych dokumentuje wszelkie naruszenia ochrony danych osobowych, w tym okoliczności naruszenia, jego skutki oraz podjęte środki zaradcze. Dokumentacja odbywa się z wykorzystaniem zestawienia incydentów naruszenia ochrony danych osobowych.
 3. W przypadku naruszenia ochrony danych osobowych, na administratorze danych osobowych ciąży obowiązek zgłoszenia tego faktu do organu nadzorczego zgodnie z postanowieniami art. 33 RODO oraz zawiadomienia osoby, której dane dotyczą, zgodnie z postanowieniami art. 34 RODO.

Rozdział VII
Postanowienia końcowe

§17

 1. Administrator danych osobowych ma obowiązek zapoznać z treścią niniejszej polityki każdego użytkownika.
 2. Użytkownicy zobowiązani są do stosowania przy przetwarzaniu danych osobowych postanowień zawartych w niniejszej polityce.

Polityka prywatności dotycząca kontaktów indywidualnych

Niniejszym informujemy Pana / Panią, że przetwarzamy Pana / Pani dane osobowe przekazywane nam w związku z kontaktem e-mailowym lub telefonicznym.

Dane te są przekazywane nam poprzez wysłanie do nas wiadomości e-mail, w tym również za pośrednictwem formularza kontaktowego, pozostawienia prośby o kontakt telefoniczny czy też skierowania zapytania za pośrednictwem jakiegokolwiek innego kanału komunikacji.

Dane te są przetwarzane w celu kontaktu zwrotnego, ewentualnej archiwizacji korespondencji. Szczegóły znajdują się poniżej.

Administrator danych osobowych

Administratorem Pana / Pani danych osobowych jest “Prywatne Stowarzyszenie Wiernych Wspólnota Ewangelizacyjna Woda Życia”, działające na podstawie statutu zatwierdzonego przez Arcybiskupa Archidiecezji Warszawskiej (02-314 Warszawa, ul. Grójecka 34), moderacjad@gmail.com

Cele i podstawy przetwarzania

Dane przetwarzane są w następujących celach:

 • odpowiedź zwrotna na otrzymane zapytanie e-mailowe lub kontakt telefoniczny w związku z prośbą o taki kontakt skierowaną do nas – podstawą prawną przetwarzania danych jest Pana / Pani zgoda wynikająca z zainicjowania z nami kontaktu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 • archiwizacja korespondencji przychodzącej i wychodzącej na wypadek potrzeby wykazania jej przebiegu, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • jeżeli nasz kontakt doprowadzi do nawiązania współpracy, dane będą następnie przetwarzane w celu zawarcia i wykonania działań statutowych(jeżeli do tego dojdzie, obowiązek informacyjny zostanie zrealizowany odrębnie na potrzeby dalszej współpracy).

Odbiorcy danych

Pana / Pani dane osobowe możemy udostępniać naszym podwykonawcom, czyli podmiotom, z których usług korzystamy przy przetwarzaniu danych osobowych:

 • Google LLC 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 USA – w celu przechowywania danych na serwerze skrzynki pocztowej.
 • linuxpl.com  – H88 S.A., ul. Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań, Polska. Wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000612359, REGON 364261632, NIP 7822622168 – w celu przechowywania danych na serwerze strony internetowej.

Okres przechowywania danych

Pana / Pani dane będą przetwarzane do czasu zakończenia komunikacji z nami. Po tym okresie mogą zostać usunięte, ale mogę również podlegać archiwizacji, jeżeli uznamy, że przebieg komunikacji uzasadnia takową archiwizację, np. z uwagi na wypadek potrzeby wykazania tego przebiegu w przyszłości. W tym zakresie nie jesteśmy w stanie określić jednoznacznego terminu usunięcia danych (treści wiadomości e-mail lub sms).  Jeżeli nasz kontakt doprowadzi do nawiązania współpracy, dane będą następnie przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy (jeżeli do tego dojdzie, obowiązek informacyjny zostanie zrealizowany odrębnie na potrzeby dalszej współpracy).

Uprawnienia związane z przetwarzaniem

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Panu / Pani następujące uprawnienia:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 • prawo do usunięcia danych (jeżeli Pana / Pani zdaniem nie ma podstaw, abyśmy przetwarzali Pana / Pani dane, może Pan / Pani żądać, abyśmy je usunęli),
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych (może Pan / Pani żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie danych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Panem / Panią działań, jeżeli mamy nieprawidłowe dane lub przetwarzamy je bezpodstawnie),
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (ma Pan / Pani prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu; powinien Pan / Pani wskazać nam Pana / Pani szczególną sytuację, która Pana / Pani zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Pana / Pani dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas danych są nadrzędne wobec Pana / Pani praw lub też, że Pana / Pani dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń),
 • prawo do przenoszenia danych (ma Pan / Pani prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które Pan / Pani nam dostarczył na podstawie umowy lub Pana / Pani zgody. Może nam Pan / Pani zlecić przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi),
 • prawo wniesienia skargi od organu nadzorczego (jeżeli stwierdzi Pan / Pani, że przetwarzamy dane niezgodnie z prawem, może Pan / Pani złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego).

W celu wykonania swoich praw prosimy skierować swoje żądanie pod adres e-mail moderacjad@gmail.com Proszę pamiętać, że przed realizacją Pana / Pani uprawnień będziemy musieli odpowiednio Pana / Panią zidentyfikować.

Informacja o wymogu / dobrowolności podany danych

Podanie przez Pana / Panią danych jest warunkiem nawiązania z nami kontaktu.

Polityka prywatności i plików cookies

Dzień dobry!

Jeżeli tutaj trafiłeś, to niezawodny znak, że cenisz swoją prywatność. Doskonale to rozumiemy, dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie ten dokument, w którym znajdziesz zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies w związku z korzystaniem ze strony internetowej https://wodazyciarodzinnad.waw.pl

Informacja formalna na początek – administratorem strony jest “Prywatne Stowarzyszenie Wiernych Wspólnota Ewangelizacyjna Woda Życia”, działające na podstawie statutu zatwierdzonego przez Arcybiskupa Archidiecezji Warszawskiej (02-314 Warszawa, ul. Grójecka 34), moderacjad@gmail.com

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z polityką prywatności, w każdej chwili możesz skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość na adres moderacjad@gmail.com

Skrócona wersja – najważniejsze informacje

Dbamy o Twoją prywatność, ale również o Twój czas. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie skróconą wersję najważniejszych zasad związanych z ochroną prywatności.

 • Zakładając konto użytkownika za pośrednictwem strony, składając zamówienie, zapisując się do newslettera, składając reklamację, odstępując od umowy czy po prostu kontaktując się z nami, przekazujesz nam swoje dane osobowe, a my gwarantujemy Ci, że Twoje dane pozostaną poufne, bezpieczne i nie zostaną udostępnione jakimkolwiek podmiotom trzecim bez Twojej wyraźnej zgody.
 • Powierzamy przetwarzanie danych osobowych tylko sprawdzonym i zaufanym podmiotom świadczącym usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych.
 • Korzystamy z narzędzi analitycznych Google Analytics, które zbierają informacje na temat Twoich odwiedzin strony, takie jak podstrony, które wyświetliłeś, czas, jaki spędziłeś na stronie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics. W ramach mechanizmu do zarządzania ustawieniami plików cookies masz możliwość zadecydowania, czy w ramach usługi Google Analytics będziemy mogli korzystać również z funkcji marketingowych, czy nie.
 • Korzystamy z narzędzi marketingowych, takich jak Facebook Pixel, by kierować do Ciebie reklamy. Wiążę się to z wykorzystywaniem plików cookies firmy Facebook. W ramach ustawień plików cookies możesz zadecydować, czy wyrażasz zgodę na korzystanie przez nas w Twoim przypadku z Pixela Facebooka, czy nie.
 • Korzystamy z narzędzi remarketingowych Google AdWords. Wiąże się to z wykorzystywaniem plików cookies firmy Google LLC dotyczących usługi Google AdWords. W ramach mechanizmu do zarządzania ustawieniami plików cookies masz możliwość zadecydowania, czy będziemy mogli w Twoim przypadku korzystać z Google AdWords, czy nie.
 • Należymy do sieci reklamowej Google AdSense. Wiąże się to z wykorzystywaniem plików cookies firmy Google LLC dotyczących usługi Google AdSense. W ramach mechanizmu do zarządzania ustawieniami plików cookies masz możliwość zadecydowania, czy będziemy mogli w Twoim przypadku korzystać z personalizowanych reklam Google AdSense, czy nie.
 • Osadzamy na stronie nagrania wideo z serwisu YouTube. Gdy odtwarzasz takie nagrania, wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi YouTube.
 • Zapewniamy możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak udostępnianie treści w serwisach społecznościowych oraz subskrypcja profilu społecznościowego. Korzystanie z tych funkcji wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych takich jak Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, LinkedIN.
 • Wykorzystujemy pliki cookies własne w celu prawidłowego działania strony.

Jeżeli powyższe informacje nie są dla Ciebie wystarczające, poniżej znajdziesz dalej idące szczegóły.

Dane osobowe

Administratorem Twoich danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest “Prywatne Stowarzyszenie Wiernych Wspólnota Ewangelizacyjna Woda Życia”, działające na podstawie statutu zatwierdzonego przez Arcybiskupa Archidiecezji Warszawskiej (02-314 Warszawa, ul. Grójecka 34), moderacjad@gmail.com

Cele, podstawy prawne oraz okres przetwarzania danych osobowych wskazane są odrębnie w stosunku do każdego celu przetwarzania danych (patrz: opis poszczególnych celów przetwarzania danych osobowych poniżej).

Uprawnienia. RODO przyznaje Ci następujące potencjalne uprawnienia związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

 • prawo dostępu do danych osobowych,
 • prawo do sprostowania danych osobowych,
 • prawo do usunięcia danych osobowych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli takową zgodę wyraziłeś.

Zasady związane z realizacją wskazanych uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 RODO. Zachęcamy do zapoznania się z tymi przepisami. Ze swojej strony uważamy za potrzebne wyjaśnić Ci, że wskazane powyżej uprawnienia nie są bezwzględne i nie będą przysługiwać Ci w stosunku do wszystkich czynności przetwarzania Twoich danych osobowych. Dla Twojej wygody dołożyliśmy starań, by w ramach opisu poszczególnych operacji przetwarzania danych osobowych wskazać na przysługujące Ci w ramach tych operacji uprawnienia.

Podkreślamy, że jedno z uprawnień wskazanych powyżej przysługuje Ci zawsze – jeżeli uznasz, że przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych dopuściliśmy się naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, masz możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Zawsze możesz również zwrócić się do nas z żądaniem udostępnienia Ci informacji o tym, jakie dane na Twój temat posiadamy oraz w jakich celach je przetwarzamy. Wystarczy, że wyślesz wiadomość na adres moderacjad@gmail.com Dołożyliśmy jednak wszelkich starań, by interesujące Cię informacje zostały wyczerpująco przedstawione w niniejszej polityce prywatności. Podany powyżej adres e-mail możesz wykorzystać również w razie jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.

Bezpieczeństwo. Gwarantujemy Ci poufność wszelkich przekazanych nam danych osobowych. Zapewniamy podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

Wykaz powierzeń. Powierzamy przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:

 1. webd.pl  – Globtel Internet Szymon Hersztek ul. Matecznikowa 2/1, 80-126 Gdańsk  – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze,
 2. UAB “MailerLite”, Paupio st. 46, LT-11341 Vilnius, Lithuania – w celu korzystania z systemu mailingowego, w którym przetwarzane są Twoje dane, jeżeli zapisałeś się do newslettera,

Wszystkie podmioty, którym powierzamy przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.

Cele i czynności przetwarzania

Rejestracja konta użytkownika. Rejestrując się na stronie www, musisz podać dane niezbędne do rejestracji, tj. imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do rejestracji konta.

W stosunku do danych przysługuje Ci prawo do żądania usunięcia danych lub ich zmiany.

Treści udostępniane na stronie. Na potrzeby statutowe wspólnoty Administrator prowadzi kronikę i forum dla tylko zalogowanych użytkowników.

Użytkownik wyraża zgodę na udostępnienie treści tj. opis i zdjęcia w zakładce Kronika strony internetowej – dostępnej dla tylko zalogowanych użytkowników, które przesyła w mailu do Administratora.

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za rodzaj treści oraz zdjęcia przesłane przez użytkownika do zamieszczenia na stronie internetowej w zakładce Kronika.

Newsletter. Jeżeli chcesz zapisać się do newslettera, musisz przekazać nam swój adres e-mail za pośrednictwem formularza zapisu do newslettera.

Dane przekazane nam podczas zapisu do newslettera wykorzystywane są w celu przesyłania Ci newslettera, a podstawą prawną ich przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wyrażona podczas zapisywania się do newslettera.

Dane przetwarzane są w ramach systemu mailingowego MailerLite i przechowywane na serwerze zapewnianym przez UAB “MailerLite”, Paupio st. 46, LT-11341 Vilnius, Lithuania

Dane będą przetwarzane przez czas funkcjonowania newslettera, chyba że wcześniej zrezygnujesz z jego otrzymywania, co spowoduje usunięcie Twoich danych z bazy.

W każdej chwili możesz sprostować swoje dane zapisane w bazie newsletterowej, jak również zażądać ich usunięcia, rezygnując z otrzymywania newslettera. Przysługuje Ci również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO.

Kontakt e-mailowy. Kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, w tym również przesyłając zapytanie poprzez formularz kontaktowy, w sposób naturalny przekazujesz nam swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości możesz zawrzeć również inne dane osobowe.

Twoje dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Tobą, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Twoja zgoda wynikające z zainicjowania z nami kontaktu. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wewnętrzne (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Treść korespondencji może podlegać archiwizacji i nie jesteśmy w stanie jednoznacznie określić, kiedy zostanie usunięta. Masz prawo do domagania się przedstawienia historii korespondencji, jaką z nami prowadziłeś (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nasze nadrzędne interesy, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami z Twojej strony.

Pliki cookies i inne technologie śledzące

Nasza strona, podobnie jak niemal wszystkie inne strony internetowe, wykorzystuje pliki cookies, by zapewnić Ci najlepsze doświadczenia związane z korzystaniem z niej.

Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez nasz system teleinformatyczny.

Cookies można podzielić na cookies własne oraz cookie podmiotów trzecich.

Więcej szczegółów znajdziesz poniżej.

Zgoda na cookies. Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest Ci informacja na temat stosowania plików cookies wraz z pytaniem o zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Dzięki specjalnemu narzędziu masz możliwość zarządzania plikami cookies z poziomu strony. Ponadto, zawsze możesz zmienić ustawienia cookies z poziomu swojej przeglądarki albo w ogóle usunąć pliki cookies. Pamiętaj jednak, że wyłączenie plików cookies może powodować trudności w korzystaniu ze strony, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.

Cookies własne

Cookies podmiotów trzecich. Nasza strona, podobnie jak większość współczesnych stron internetowych, wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od podmiotów trzecich. Wykorzystanie tego rodzaju plików cookies zostało opisane poniżej.

Analiza i statystyka. Wykorzystujemy cookies do śledzenia statystyk strony, takich jak liczba osób odwiedzających, rodzaj systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony, czas spędzony na stronie, odwiedzone podstrony etc. Korzystamy w tym zakresie z Google Analytics, co wiąże się z wykorzystaniem plików cookies firmy Google LLC. W ramach mechanizmu do zarządzania ustawieniami plików cookies masz możliwość zadecydowania, czy w ramach usługi Google Analytics będziemy mogli korzystać również z funkcji marketingowych, czy nie.

Korzystamy z narzędzia HotJar, które pozwala nam śledzić Twoje zachowanie na stronie. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy HotJar. W ramach ustawień plików cookies możesz zadecydować, czy wyrażasz zgodę na korzystanie przez nas w Twoim przypadku ze śledzenia z wykorzystaniem HotJar czy nie.

Marketing. Korzystamy z narzędzi marketingowych, takich jak Facebook Pixel, by kierować do Ciebie reklamy. Wiążę się to z wykorzystywaniem plików cookies firmy Facebook. W ramach ustawień plików cookies możesz zadecydować, czy wyrażasz zgodę na korzystanie przez nas w Twoim przypadku z Pixela Facebooka, czy nie.

Korzystamy z narzędzi remarketingowych Google AdWords. Wiąże się to z wykorzystywaniem plików cookies firmy Google LLC dotyczących usługi Google AdWords. W ramach mechanizmu do zarządzania ustawieniami plików cookies masz możliwość zadecydowania, czy będziemy mogli w Twoim przypadku korzystać z Google AdWords, czy nie.

Należymy do sieci reklamowej Google AdSense. Wiąże się to z wykorzystywaniem plików cookies firmy Google LLC dotyczących usługi Google AdSense. W ramach mechanizmu do zarządzania ustawieniami plików cookies masz możliwość zadecydowania, czy będziemy mogli w Twoim przypadku korzystać z personalizowanych reklam Google AdSense, czy nie.

Narzędzia społecznościowe. Zapewniamy możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak udostępnianie treści w serwisach społecznościowych oraz subskrypcja profilu społecznościowego. Korzystanie z tych funkcji wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych takich jak Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, Google+, LinkedIN.

Osadzamy na stronie nagrania wideo z serwisu YouTube. Gdy odtwarzasz takie nagrania, wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi YouTube.

Logi serwera

Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.

Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez nas w celu Twojej identyfikacji.

Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Od jakiegoś czasu sytuacja z plikami cookies jest żywo dyskutowana. Pojawiają się różne poglądy i zapatrywania, które można podsumować w taki sposób:

– dla stosowania cookies służących do prawidłowego działania strony oraz do podstawowej analityki bez dodatkowych funkcji zapewnianych np. przez Google Analytics (demografia, zainteresowania, remarketing) wystarczające jest poinformowanie o cookies i nie trzeba odbierać dodatkowej zgody,
– dla cookies dalej idących (analityka wzbogacona o dodatkowe funkcje, pixel facebooka, systemy typu AdWords, AdSense itp.) użytkownik powinien wyrazić zgodę na załadowanie takich plików cookies, a przynajmniej móc się nie zgodzić.

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Polityka Prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close